Oprichting

Uit Fanfare Sint Gabriël
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In 1934 werd de Z.E.P. J.Moonen tot rector in Hoensbroek-Station benoemd. Al vlug zag hij het nut in van een eigen muziekvereniging binnen het rectoraat. Vooral tijdens de sacra­mentsprocessie, op dat lange stuk tussen Weustenrade en Ten Esschen zou zo'n muzikale begeleiding natuurlijk zeer welkom zijn. In eerste instantie durfde hij zijn plannen tegen niemand te uiten, want in de crisis van de jaren dertig had het rectoraat Hoensbroek-Station het al moeilijk genoeg. Voor de oprichting van een fanfare was nu eenmaal geen geld beschikbaar.

Voorjaar 1937 besloot hij zijn idee toch door te zetten en ging hij te rade· bij een tweetal muzikale rectoraatsbewoners, de heer Bernard Snijders uit de Klinkertstraat en de heer Sjeng Leunissen uit Weustenrade. Samen werkten zij de plannen verder uit en gingen zij op pad om alle muzikanten in het rectoraat te benaderen die lid waren of waren geweest van een harmonie of fanfare. Nadat de eerste toezeggingen binnen waren was het duidelijk dat het plan zou slagen en konden ze ook naar muziekinstrumenten gaan kijken. Dit was een moeilijker punt, want geld was er niet. Nieuwe instrumenten aanschaffen was ondenkbaar en dus moest men proberen ergens tweedehands instrumenten te kopen. Begin april 1937 kwam bij pater Moonen bericht binnen dat harmonie St.Cecilia uit Beek instrumenten te koop aanbood, omdat zij kort tevoren had be­sloten het hele instrumentarium van de Sphinx harmonie uit Maastricht over te nemen. Zo spoe­dig mogelijk zocht pater Moonen contact met deze harmonie en vroeg optie aan op een vijftiental instrumenten.

Op Overbroek woonde de vrijgezel de heer Jan Stevens, die vroeger bassist bij de harmonie in Hoensbroek geweest was. Pater Moonen en de heer Snijders bezochten hem en vroegen of hij de benodigde f400,- voor de aankoop wilde voor­schieten. De heer Stevens, een echte muziek­liefhebber, was hier wel voor te vinden. In ruil mocht hij voorzitter van de vereniging worden. Samen met hem kwam nog een oud-Cecilia speler, de heer Willem Franssen uit de Burg. Slanghenstraat in het bestuur.

Eind april haalden pater Moonen en de heren Snijders en Theunissen de instrumenten op in Beek. Met Pinksteren zou de sacramentsprocessie al trekken en daarom werd onder leiding van de heer J.Leunissen meteen gestart met het instuderen van een tweetal processiemarsen. Daar de bezetting nog vrij klein was leende men voorlopig enkele muzikanten in Hoensbroek, Heerlerheide en Voerendaal. Natuurlijk was in het rectoraat al lang bekend dat de sacramentsprocessie iets bijzon­ders zou brengen. Het kleine groepje muzikanten kreeg dan ook de nodige aandacht toen ze zo door de Stationskolonie, de Overbroeker- en de Burg. Slanghenstraat trokken. Dat ze in de smaak vielen mag wel duidelijk zijn, want nu vijftig jaar later ziet men hun nakomelingen nog regelmatig door de parochie marcheren!

De week na de sacramentsprocessie werd vergaderd. Pater Moonen dankte daarbij de muzi­kanten voor het opluisteren van de processie. Ook stelde hij voor de vereniging de naam St.Gabriël te geven, omdat deze naam nauw ver­bonden was met het rectoraat en de kerk van onze Lieve Vrouw Boodschap. De vergadering ging hiermee akkoord en gaf daarmee het offi­ciële startsein voor de vereniging.

De fanfare is genoemd naar de aartsengel Gabriël, de brenger van blijde boodschappen. Zijn naamfeest wordt gevierd op 24 maart, de vigilie van Maria-Boodschap.

Na enkele weken repeteren was men er zeker van dat de fanfare St.Gabriël zou uitgroeien tot een gezonde vereniging. Op 19 juni 1937 werd het grote nieuws in de krant bekend gemaakt:

Nieuwe Muziekvereeniging Fanfare "St. Gabriël"

Hoensbroek-Station heeft nu eindelijk zijn Muziekvereniging gekregen. Op initiatief en voornamelijk door den geldelijken steun van dhr. J.Stevens kon men overgaan tot het koopen van instrumenten voor de fanfare-bezetting. Reeds wordt er druk geoefend door een zestiental leden ' bijna alle oud-muzikanten en men hoopt reeds in Augustus a.s. een zomerfeest te kunnen geven. Als bestuur werd gekozen: Rector J.Moonen, vice-president: dhrn. Jan Stevens, president. s. Snijders, secretaris, W.Franssen, penningmees­ter. H.Rutten en L.Theunissen, leden.

Als directeur is gekozen dhr. J.Leunissen.

Wij wenschen de jonge vereeniging veel succes en een spoedige stevige bloei, vooral daar er nu een gezelschap in dit Rectoraat is georganiseerd dat de kerkelijke feesten zal kunnen opluisteren. Wij spreken verder de hoop uit, dat dit nieu­we muziekcorps zich zal kunnen verheugen in de sympathie en den steun van alle bewoners van Hoensbroek-Station.

Officiële oprichtingsdatum

De officiële oprichtingsdatum zoals die in de statuten vermeld staat is 1 september 1937.